Have a question? Give us a call: 86-755-84054000

Pam y gall Pympiau Gwres Aer i Ddŵr Arbed Arian Mawr ar Wresogi i Chi

Wrth i brisiau ynni gynyddu ac wrth i fwy o bobl ddod yn ymwybodol o'u buddion,pympiau gwres aer i ddŵr gwrthdröyddyn dod yn fwyfwy poblogaidd.Yma, byddwn yn trafod nifer o fanteision ychwanegol pympiau gwres a sut y gallant arbed arian i chi.Yn ogystal, byddwn yn cynnig arweiniad ar sut i ddewis y system wresogi orau ar gyfer eich cartref.

Gall defnyddio pwmp gwres arbed arian i chi oherwydd ei fod yn fwy cost-effeithiol nag offer arall.Mae pwmp gwresogi yn defnyddio llai o ynni na mathau eraill o offer oherwydd dim ond aer cynnes y mae'n ei gylchredeg ac nid yw'n cynhyrchu gwres.Yn ogystal, mae system wresogi yn dileu'r angen am systemau oeri a gwresogi ar wahân.Mae'r ddyfais anhygoel hon yn ddibynadwy trwy gydol y flwyddyn.

Ni fu erioed amser gwell i uwchraddio system wresogi ac oeri eich cartrefpympiau gwres ffynhonnell aer.Mae pympiau gwres yn defnyddio ynni'r aer amgylchynol i ddarparu gwresogi ac oeri, a thrwy hynny wella ansawdd aer a lleihau allyriadau carbon.Mae pympiau gwres, y cyfeirir atynt hefyd fel systemau mini-hollt, angen llai o waith cynnal a chadw na systemau confensiynol megis boeleri a ffwrneisi.

Sut mae pympiau gwres aer-i-ddŵr yn gweithredu?

Pwmp gwres aer i ddŵryw offer sy'n trosglwyddo gwres o un lleoliad i'r llall.Fe'i defnyddir yn gyffredin i ddarparu gwresogi ac oeri mewn cartrefi, a gellir ei ddefnyddio i gynhesu neu oeri gofod.Defnyddir oergell gan systemau gwresogi i symud gwres o'r tu allan i'r cartref.Mae sawl math o bympiau gwres ar gael yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys modelau aer, dŵr a ffynhonnell daear.

Hyd yn oed pan fydd yn rhewi y tu allan, gall pympiau gwres gynhesu'ch cartref trwy dynnu gwres o'r aer.Mae pympiau gwres dŵr a ffynhonnell daear yn trosglwyddo gwres o ddŵr neu'r ddaear, yn y drefn honno, mewn modd tebyg.Mae pympiau gwres ffynhonnell dŵr yn llai cyffredin oherwydd bod angen ffynhonnell ddŵr gyfagos arnynt, fel pwll.

Mae pympiau gwres aer-i-ddŵr yn trosglwyddo gwres o'r aer i'r system gwres canolog i ddarparu gwres rheiddiadur, gwresogi dŵr poeth, neu wres dan y llawr mewn man caeedig (neu'r tri).

Fodd bynnag, i lawer o berchnogion eiddo, y budd mwyaf opympiau gwres dŵr aeryw'r arbedion misol sylweddol.Yn ôl asesiad Energy Star, mae'r cartref cyffredin yn gwario mwy na $2,000 y flwyddyn ar filiau ynni, gyda gwresogi ac oeri yn cyfrif am tua hanner y costau hyn.

Mae pympiau gwres yn lleihau'r defnydd o ynni 20-40% ar gyfartaledd trwy ddarparu gwresogi ac oeri mwy effeithlon heb ddefnyddio tanwydd ffosil.Bydd yr adran ganlynol yn esbonio sut y gall pympiau gwres eich helpu i arbed arian, ac yna awgrymiadau ar gyfer cynyddu eich cynilion.

19

Faint o arian allwch chi ei arbed gyda phwmp gwres?

Pan gânt eu defnyddio ar gyfer oeri, mae systemau gwresogi gryn dipyn yn fwy effeithiol na chyflyrwyr aer ffenestri, sy'n hynod aneffeithlon, ac yn cyfateb yn fras ag effeithiolrwydd cyflyrwyr aer canolog.Mantais ariannol sylfaenol pympiau gwres yw'r gostyngiad yng nghostau darparu gwres.

Yn ôl Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd (EPA), o'i gymharu â ffwrneisi trydanol a gwresogyddion bwrdd sylfaen,Pympiau gwres ffynhonnell aer R32y potensial i leihau faint o bŵer sydd ei angen ar gyfer gwresogi hyd at hanner cant y cant.

Cwsmeriaid sy'n gosodpympiau gwres gwrthdröyddyn aml yn gweld arbedion cost blynyddol yn amrywio o 20 i 70 y cant ar gyfer eu costau gwresogi ac oeri.Gall pympiau gwres helpu i leihau'r swm sy'n cael ei wario ar gynnal a chadw a dileu'r angen i dalu am wasanaethau fel cyflenwi olew, a gall y ddau ohonynt arwain at arbedion sylweddol dros amser.

Pris gosod pwmp gwres ar gyfer eich tŷ

Bydd pris y gosodiad yn amrywio yn dibynnu ar faint eich cartref yn ogystal â'r math o bwmp gwresogi a ddewiswch.Mae'n hanfodol cofio, fodd bynnag, y bydd y swm o arian y byddwch yn ei arbed ar eich biliau ynni misol fel arfer yn fwy na'r gost gychwynnol o sefydlu'r system.

Byddai’n fuddiol pe baech yn cysylltu â gosodwyr cyfrifol fel y gallant roi amcangyfrif cost mwy cywir ar gyfer y swydd i chi.Mae'r gweithwyr proffesiynol bob amser yn awyddus i wneud beth bynnag sydd ei angen i gynorthwyo eu cleientiaid i leihau eu beichiau ariannol.

Os ydych yn ystyried prynu aPwmp gwres EVI, dylech gysylltu â nhw cyn gynted â phosibl a pheidio ag oedi.Byddwn yn falch o ymateb i unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych ynglŷn â’r mater hwn.

1

Dros amser, mae pympiau gwres yn rhoi hwb i arbedion

Os ydych yn amnewid system wresogi sy'n rhedeg ar olew neu nwy naturiol, efallai y byddwch am ystyried newid i apwmp gwres oergellfel gwrych yn erbyn prisiau ynni cynyddol.Yn ôl rhagamcanion a wnaed gan Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni yr Unol Daleithiau, bydd cost gyfartalog gwresogi cartref yn yr Unol Daleithiau gyda dibyniaeth sylfaenol ar nwy naturiol yn cynyddu mwy na thri deg y cant rhwng 2021 a 2022.

Gall y cartrefi hynny sydd â systemau olew tanwydd ddisgwyl cynnydd o 54% yn eu gwariant.

Bydd teuluoedd sy'n dibynnu'n helaeth ar wres trydan yn gweld eu bil misol yn cynyddu 6%.

Pympiau gwres ffynhonnell aeryn fuddsoddiadau hirdymor ardderchog oherwydd eu bod yn cynnig y dewis amgen mwyaf effeithlon i gwsmeriaid yn lle gwresogi trydan sydd ar gael ar hyn o bryd.

Er gwaethaf hyn, mae'n wir nad yw rhai modelau sydd naill ai'n hŷn neu sydd â lefelau perfformiad is yn gweithio'n dda iawn pan fydd y tymheredd yn gostwng.Felly, ni ddylech synnu os nad yw'r pwmp gwres a brynwyd gennych ddeng mlynedd yn ôl yn gweithio pan fo'r tymheredd yn is na'r rhewbwynt.Fodd bynnag, os dewiswch bwmp gwres sy'n briodol i'ch amgylchedd ac o bosibl bod gennych ffynhonnell wres wrth gefn ar gyfer dyddiau pan fo'r tymheredd yn hynod o isel, gall pympiau gwres fod o gymorth i chi.

Efallai y byddwch yn gallu lleihau eich allyriadau CO2 yn sylweddol drwy ddefnyddio symlpwmp gwres hollti, a fydd hefyd yn eich cadw'n gynnes yn ystod y gaeaf ac yn oer yn ystod yr haf.Mewn llawer o achosion, bydd defnyddio pwmp gwres hefyd yn eich helpu i arbed arian.

A yw'n werth?

Os ydych chi'n diberfeddu ac yn atgyweirio tŷ ac yn gosod pwmp gwres cwbl newydd gyda chynnydd sylweddol mewn inswleiddio, pwmp gwres ffynhonnell aer (ASHP) neu, yn well eto, mae pwmp ffynhonnell ddaear, ynghyd â gwresogi dan y llawr, yn ddewis amlwg y dylech ei ystyried.Yn ogystal, os ydych chi'n defnyddio boeler hynafol y mae gwir angen ei newid.

P’un a ydych am newid boeler nwy sy’n berffaith ddigonol ai peidio, bydd prynu boeler nwy modern yn dibynnu i raddau helaeth ar ba mor awyddus ydych chi i newid i wres di-garbon, pa mor dda y mae eich cartref wedi’i inswleiddio, a ph’un a ydych chi ai peidio. barod i dderbyn costau cyfleustodau uwch os yw'r inswleiddiad yn annigonol.

Trwy weithio'n agos gyda chontractwyr ag enw da a manteisio ar raglenni cymhelliant ynni, byddwch yn gallu gostwng cost gyffredinol y gosodiad.Gan nad yw'r atebion ariannu arbenigol hyn yn ei gwneud yn ofynnol i berchnogion tai dalu ffioedd gosod cychwynnol, mae llawer o berchnogion eiddo yn gallu mwynhau arbedion cost ar unwaith.

Pwmp gwres AOKOL 2

Amser postio: Nov-04-2022